Travel Agencies in Guangzhou

   China Oriental
   Lufthansa City Center
   Room 3201, Dong Fang Hotel, No. 120 Liuhua Road
   510016 Guangzhou